Vrijwilliger bij het Zelfregiecentrum Nijmegen

Vrijwilligerswerk en stages

Vrijwilligers
Binnen het Zelfregiecentrum Nijmegen is regelmatig plaats voor vrijwilligers. Het gaat om specifieke functies en/of taken. Onder aan deze pagina staat een overzicht van de actuele vacatures.

Stageplaatsen
Ook voor stagiair(e)s zijn er interessante mogelijkheden. Onder aan deze pagina komt binnenkort een overzicht van het aanbod van stageplaatsen bij het Zelfregiecentrum. Voorlopig kun je voor nadere informatie over stages én over vrijwilligerswerk contact opnemen met Caroline Spoelstra, tel. 024 - 75 111 20 of per e-mail: c.spoelstra@zrcn.nl

Geen dagbesteding
Let op: het ZRC biedt geen dagbesteding aan! Wel kun je meerdere malen per week terecht in de inloop, als je zin hebt om andere mensen te ontmoeten en je verhaal te delen. Meer weten? Onder Ontmoeting lees je over de inloop. Heb je behoefte aan een zelfhulpgroep, dan kun je zoeken in onze database. Zin in een leuke activiteit? Houd onze agenda in de gaten!  

Overzicht van het actuele aanbod van vrijwilligerswerk en stages
1. Projectgroepmedewerker Toegankelijkheid. De Werkgroep Toegankelijkheid zoekt een teamplayer voor toegankelijkheidsonderzoek naar winkels in Nijmegen. Lees de complete vacature (pdf)

2. Communicatiemedewerker. We zoeken iemand die alle activiteiten van het ZRC overzichtelijk wil bundelen en regelmatig updaten. Hier vind je de vacature (pdf).

3. Fotograaf. Bij bepaalde gelegenheden of activiteiten maak jij aansprekende foto's die wij kunnen gebruiken in onze communicatie-uitingen. Lees hier meer.

4. Chauffeur voor het vervoer van mensen met een visuele beperking. Lees er meer over.

5. Nieuwsredacteur voor de website van het ZRC. Scherp oog voor ontwikkelingen in zorg en welzijn én een vlotte pen? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou.

6. Gastdocent onderwijsproject. Wil jij, vanuit jouw ervaring, gastlessen geven over het leven met een lichamelijke of psychische beperking of chronische ziekte? Neem dan contact op met Bianca van Raaij via telefoonnummer 024 - 75 111 20 of mail: b.v.raaij@zrcn.nl

7. Voorzitter bestuur: lees hieronder de uitgebreide profielschets

Profielschets Voorzitter bestuur Stichting Zelfregiecentrum Nijmegen
De Stichting Zelfregiecentrum Nijmegen (ZRCN) is er voor het behartigen van individuele en collectieve belangen van mensen met een lichamelijke, licht verstandelijke of psychische beperking of welke kwetsbaarheid dan ook, die om die reden in de samenleving minder tot hun recht komen. We bieden deelnemers handvatten om meer de regie over hun eigen leven te nemen, de regie over hun leven te behouden of te werken aan herstel. Zij worden sterker in het maken van eigen keuzes, bepalen zelf wat zij graag willen, wat ze daarbij nodig hebben en wie hen daarbij kan ondersteunen. Daardoor zijn zij beter in staat de door hen gewenste plek in de samenleving in te nemen, in termen van deelname aan sociale netwerken en maatschappelijke participatie. Daarnaast ontwikkelen we een kenniscentrum op het terrein van persoonlijke ontwikkeling, het inzetten van ervaring en cliëntondersteuning.

Bestuur
De eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten van de Stichting ligt bij het Bestuur; de dagelijkse leiding van de Stichting ligt bij de Directeur. Bestuursleden worden voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging van deze termijn, door het zittende Bestuur benoemd. Statutair zijn er drie tot zes Bestuursleden. Binnen het Bestuur wordt een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester (lid met de financiële portefeuille) benoemd en functioneren bestuursleden met een generieke portefeuille.

Algemene vereisten
Bestuursleden hebben: een aantoonbare betrokkenheid bij het behartigen van belangen op het terrein van de doelgroepen waar ook deze Stichting zich voor inzet. Ervaring op algemeen leidinggevend en/of bestuurlijk niveau. Ervaring met bestuurlijk optreden in het publieke domein. Een relevant netwerk in Nijmegen en omgeving. Voldoende tijd en ambitie om een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen en jaarplannen.

Algemene competenties
Teamplayer. Strategisch denkvermogen combineren met een praktische aanpak. Sterk in analyse, besluitvorming en communicatie. Onderhandelingskwaliteiten. Samenwerkingsgericht.

Specifiek voor de functie van Voorzitter
De voorzitter van het bestuur leidt de bestuursvergaderingen, bereidt deze voor en beslist in samenspraak met de secretaris over de agenda en de te versturen stukken. De voorzitter (waar hij staat wordt hij/zij bedoeld) zorgt voor de afstemming met de directie, voor tijdens en na de bestuursvergadering en laat de notulen en actiepunten opnemen.

De voorzitter onderhoudt – ook buiten de vergaderingen om – steeds contact met directie en zonodig andere geledingen binnen ZRCN. (O.a. Participatieraad). Tevens is hij de eerst aangewezene om het bestuur te vertegenwoordigen in contacten met derden (de Gemeente Nijmegen en/of andere stakeholders). Hij zorgt voor een evenwichtige taakverdeling binnen het bestuur en zorgt ervoor dat alle betrokkenen in voldoende mate hun inbreng kunnen hebben respectievelijk hun taken kunnen uitoefenen.

Naast de algemene competenties is de voorzitter een evenwichtige persoonlijkheid die zich inzet voor de verschillende belangen van de Stichting en voor een efficiënt functionerend bestuur. Hij kan goed luisteren en staat open voor ieders idee en inbreng. Hij houdt de strategische koers van het ZRCN goed voor ogen en weet de tactische en operationele besluitvorming steeds in het kader van de langere termijnbelangen te plaatsen.

De voorzitter is goed in analyse, in besluitvorming en communicatie. Heeft een taakgerichte manier van werken en denken. De voorzitter beschikt over voldoende inhoudelijke kennis van de Stichting Zelfregiecentrum, de sociale kaart van Nijmegen en heeft bovendien het vermogen met externe partijen gelijkwaardig te onderhandelen, indien dit vereist is.

Formuleren in woord en geschrift is een sterk punt van de voorzitter. Het kunnen afstand nemen en kunnen delegeren aan de directie is een vereiste. De voorzitter durft in de vergadering nadrukkelijk ook stelling te nemen.

De voorzitter heeft bij voorkeur meerjarige ervaring in bestuurstaken in het sociale domein, heeft daarin leidinggevende ervaringen opgedaan en is in staat om te gaan met het maken van complexe keuzes. Financiële rapportages, kengetallen, jaarrekeningen etc. zijn bekend terrein.
Het beschikken over een relevant netwerk (in Nijmegen ) is zeker een sterke pre. Ervaring in het omgaan met overheidsrelaties is eerder opgedaan.

Sollicitaties graag richten aan de secretaris van het bestuur dhr. Ton Weijers, tonweijers@planet.nl

-A A +A