Welkom bij Zelfregiecentrum Nijmegen - Voor iedereen die meer grip op het leven wenst

Secretaris Zelfregiecentrum

Voorzitter vergadering

September 2020

Geachte toekomstige Secretaris van het Zelfregiecentrum,

Stichting Zelfregiecentrum Nijmegen is een boeiende, innovatieve organisatie die zich snel ontwikkelt. We zijn op zoek naar een secretaris van het bestuur, zoals u, met de nodige bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk in Nijmegen.

U kent ons misschien nog niet. Laat ik ons daarom aan u voorstellen. Zelfregiecentrum is er voor kwetsbare burgers, die meer grip op hun leven wensen en daar zelf iets aan willen doen. Je kunt bij ons anderen ontmoeten, trainingen volgen en coaching krijgen. We komen daarnaast specifiek op voor de belangen van mensen met een beperking.

Visie

De overheid streeft naar een samenleving, waarin iedereen kan meedoen, maar zij verwacht daarbij teveel van sommige burgers. Daardoor dreigen we het tegenovergestelde te bereiken: dat mensen zich buitengesloten voelen. Zij missen vaardigheden om mee te kunnen doen. Dat heeft een negatief effect op de kwaliteit van leven die zij ervaren. En het leidt tot hoge maatschappelijke meerkosten.

Missie

Het mag niet verbazen: de missie van het Zelfregiecentrum is het stimuleren van zelfregie bij alle deelnemers aan onze activiteiten. Dat wil zeggen dat de deelnemer sterker wordt in eigen keuzes maken en zelf bepaalt welke richting zijn leven op gaat. Als organisatie ondersteunen wij in dit proces. Wij bieden onze deelnemers:

• oprechte aandacht: ik zie jou, ik hoor jou;

• vanuit gelijkwaardigheid;

• in een veilige omgeving;

• gericht op het stimuleren van eigen keuzes maken, vergroten persoonlijke invloed en bevorderen participatie;

• door aan te sluiten bij hun talenten, wensen en mogelijkheden;

• door vaardigheden verder te ontwikkelen en te oefenen;

• met inzet van ervaringsdeskundige lotgenoten in rollen als trainer en coach.

Type organisatie

Dat doen we met zo’n 100 vrijwilligers en 6 fte aan beroepskrachten. We zijn een platte organisatie, met korte lijnen. Het bestuur opereert op afstand van de werkvloer en komt eens per acht weken bijeen, om het beleid in grote lijnen te bepalen. De deelnemers en vrijwilligers zijn vertegenwoordigd in een Participatieraad, die het bestuur gevraagd en ongevraagd kan adviseren.

Ambitie

We hebben nu vijf jaar ervaring opgedaan met het stimuleren van zelfregie en herstel. Wij geloven heel sterk in dit gedachtegoed en willen dat graag verder uitdragen, ook buiten de muren van de St. Jorisstraat. Met hulp van het Oranje Fonds onderzoeken we of we daar een verdienmodel voor kunnen ontwikkelen, zodat we organisch kunnen groeien.

Interesse?

We weten dat we uw interesse hebben gewekt. Daarom nodigen wij u van harte uit om te reageren. U kunt nadere informatie opvragen bij Wim Hompe, voorzitter van het bestuur, tel. 06 22952685. U kunt uw belangstelling ook direct per mail kenbaar maken: w.hompe01@chello.nl. De functie van secretaris is onbezoldigd.

Functieprofiel Secretaris Zelfregiecentrum

Taken en verantwoordelijkheden

Algemeen

 • Als bestuurslid ben je betrokken bij het werkveld en de doelen die het Zelf Regie Centrum nastreeft.
 • In overleg en samenspraak met de directie en andere bestuursleden stel je het stichtingsbeleid vast en neem je daarvoor de bestuursverantwoordelijkheid.
 • Het gezamenlijke bestuur stelt ook de begroting en de jaarrekening van de stichting vast.
 • Waar nodig vertegenwoordig je, samen met directie en/of andere bestuursleden de stichting bij andere instellingen, de overheid en samenwerkingspartners.

Specifiek

 • Als secretaris verzorg je in overleg met de voorzitter en de directie de informatievoorziening en communicatie voor het gehele bestuur.
 • Je bent accuraat en integer en voelt je thuis in een duidelijke structuur en heldere communicatie bij het voorbereiden van en nemen van besluiten.
 • Je kunt dat goed verwoorden, samenvatten  en vastleggen. Je doet dat in een goede samenwerking met directie en collega-bestuursleden.
 • Het overzicht houden en de grote lijnen van een organisatie mede vorm en inhoud geven passen bij je en je voelt je thuis in het (digitaal) op orde houden van verslagen, documenten en correspondentie, die van belang zijn voor het bestuur van de organisatie.
 • Verder kun je bestuur regels (statuten en reglementen) in de gaten houden en toepassen.

Kennis

 • Je bent bekend met en staat open voor ervaringen met  beleidsontwikkelingen en beleidsvoering.
 • Je hebt het hart op de juiste plek voor de sector en met de werkvelden waarop en waarin ZRC zich mee bezig houdt.
 • Je kunt samenwerken met anderen om de juiste besluiten te nemen en mede te bewaken dat deze de doelen van de stichting dienen.
 • Je vindt je weg bij contacten en communicatie met de gemeente als belangrijke overheidsinstelling en subsidieverstrekker.
 • Juridisch/technische zaken zijn niet helemaal onbekend.

Vaardigheden

 • Communicatief vaardig.
 • Behoudt overzicht en bewaakt hoofd- en bijzaken.
 • In staat tot bewaken van balans tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken.
 • Betrouwbaar en bewaakt waar nodig vertrouwelijkheid.
 • Contactvaardig.