Zelfregiecentrum Nijmegen, gevestigd aan St. Jorisstraat 72 6511 TD Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

St. Jorisstraat 72
6511 TD Nijmegen
024 751 11 20

Jos Kersten is de Functionaris Gegevensbescherming van Zelfregiecentrum Nijmegen hij is te bereiken via j.kersten@zrcn.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zelfregiecentrum Nijmegen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zrcn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zelfregiecentrum Nijmegen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zelfregiecentrum Nijmegen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zelfregiecentrum Nijmegen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zelfregiecentrum Nijmegen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zrcn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Zelfregiecentrum Nijmegen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zelfregiecentrum Nijmegen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zrcn.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zelfregiecentrum Nijmegen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Zelfregiecentrum Nijmegen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Door het bekijken van onze website stem je in met deze disclaimer.

Alle teksten en beeldmateriaal zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze mogen niet gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van het Zelfregiecentrum Nijmegen of van de maker van de content. Ondanks dat het Zelfregiecentrum Nijmegen zijn uiterste best doet om te zorgen dat alle informatie op de website correct en up to date is, kan het soms voorkomen dat deze inconsistenties bevat. Het Zelfregiecentrum Nijmegen stelt delen van de website open voor discussie. Zij behoudt zich het exclusieve recht voor om, zonder opgave van reden, mensen of organisaties uit discussies te weren, en indien nodig toegang tot de website te ontzeggen.

De gebruiker van de website kan geen enkel recht ontlenen aan de content van de website. Het Zelfregiecentrum Nijmegen of de contentmakers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden.

Wet op de persoonsgegevens

Het Zelfregiecentrum zal, conform de op 25 mei 2018 van kracht geworden Wet op de persoonsgegevens (ook wel AVG), je gegevens vertrouwelijk behandelen. We spelen je persoonlijke gegevens niet door aan derden en gebruiken je gegevens uitsluitend voor onze deelnemersadministratie.

Het Zelfregiecentrum gebruikt je gegevens niet voor marketingdoeleinden. We zijn verplicht je gegevens geheim te houden; we zorgen voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens.

Voor vragen over deze maatregelen of de AVG in het bijzonder, staan wij natuurlijk voor u klaar!