Strenge eisen aan pgb

Als je in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening, is er wettelijk het recht om te kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). De eisen om voor een pgb in aanmerking te komen, zijn echter aanzienlijk aangescherpt. Lees verder op www.zrcn.nl/

Het idee erachter is dat een aantal bureaus misbruik maakt van het pgb. Zij ‘ronselen’ burgers voor wie zij een pgb aanvragen en steken veel geld in eigen zak. Soms komen pgb-houders ook in de problemen doordat zij het geld niet aan het eigenlijke doel besteden. Daardoor kunnen zij in de schulden komen.

Om beide uitwassen te voorkomen heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een nieuwe Wmo-verordening, waarin de strengere eisen zijn vastgelegd. 

Jos Kersten heeft hierover ingesproken, op basis van het advies van Adviescommissie JMG. Deze commissie heeft advies bij twee juristen ingewonnen. De eerste, Christiaan Dol, zegt: "In zowel de Jeugdwet als de Wmo 2015 staat een beperkte opsomming van eisen die de gemeente mag stellen aan het verkrijgen van een pgb. In (de uitleg van) de [Nijmeegse] verordening ben ik aanvullende eisen tegengekomen, zoals de eis dat een cliënt alleen zijn pgb voor iemand in het sociale netwerk mag gebruiken als dat aantoonbaar tot betere en efficiëntere ondersteuning leidt en aantoonbaar doelmatiger is. Ook de opmerking dat deze inzet van het sociale netwerk met een pgb ‘bij wijze van uitzondering’ gebeurd (Artikel 13, vierde lid van de verordening) mag niet.

De tweede jurist, mr.dr. Matthijs Vermaat (partner van Per Saldo, de vereniging voor en door mensen met een pgb) bevestigt dit: “De wet gaat uit van: PGB ja, mits. De vraag is dus of een PGB op voorhand geweigerd kan worden tenzij ‘de zorgaanbieder met een waterdicht plan komt’ (citaat uit persbericht gemeente Nijmegen). Nee, dat is een brug of twee te ver. In de Wmo 2015 staat namelijk ook dat de kwaliteitstoets die de gemeente aan kan leggen een redelijkheidstoets is. Door de Tweede Kamer is daar nog aan toegevoegd dat de kwaliteitseisen die aan zorg in natura worden gesteld, niet één-op-één ook bij het PGB opgelegd kunnen worden. Daarmee zou het pgb namelijk onbereikbaar kunnen worden. Lees maar na in TK 2013-14, 33 841, nr. 113.”

Ondanks deze adviezen heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de strengere eisen om een pgb te krijgen.

-A A +A