Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Pluryn

Er zijn aangeboren hersenletsels en verworven hersenletsels. Een verworven hersenletsel is een letsel dat wordt opgelopen in de loop van het leven, bij een persoon die voordien lichamelijk en geestelijk normaal functioneerde. Dit letsel kan veroorzaakt worden door een schedeltrauma, een hersenbloeding of trombose (cerebrovasculair accident (CVA) of een herseninfectie (encefalitis). Dit letsel veroorzaakt psycho-organische stoornissen zoals geheugenproblemen, concentratievermindering, traagheid in denken en handelen, problemen met plannen, spraakstoornissen, taalproblemen, storing in de grove en fijne motoriek, sociale onaangepastheid, veranderingen in persoonlijkheid, depressie, angst voor nieuwe situaties, stressgevoeligheid, verstoorde gezinsrelaties, financiële problemen, werkonbekwaamheid, vermoeidheid, hoofdpijn, gezichts- en evenwichtsstoornisen.

Doelgroep

Mensen met NAH en hun familie.

Activiteiten

NAH centrum Pluryn heeft lotgenotencontact onder deskundige begeleiding. Er is tijd en ruimte voor het delen van ervaringen. Samen kunnen mensen op zoek gaan naar nieuwe mogelijkheden. Daarnaast is er een speciale gespreksgroep.

Voor het sociale netwerk zijn er partnerbijeenkomsten en kinderdagen. Betrokkenen bij personen met NAH kunnen elkaar treffen en kunnen spreken over hun ervaringen. Dit wordt door Pluryn georganiseerd.

Iedere laatste woensdag van de maand van half 10 tot 12 uur is er een inloopochtend voor mensen met NAH. Ook partners, kinderen of bekenden zijn van harte welkom.

Contact

NAH centrum

Wijkcentrum de Klokketoren

Slotemaker de Bruïneweg 272

6532 AD Nijmegen 
Tel. 088 - 779 30 20 
E-mail nah-centrum@pluryn.nl

-A A +A