Motorische handicap, een spraaktaalstoornis of een schisis

Sommige mensen worden door ongeval of ziekte plots geconfronteerd met een 'geschonden' gelaat. Anderen hebben reeds sedert hun geboorte te maken met een gelaatsafwijking: lip-, kaak- en verhemeltespleet (hazenlip), misvormingen van de schedel of afwijkingen die deel uitmaken van een syndroom. In zulke situaties kan een medische ingreep, een orthodontische behandeling of een kaakcorrectie wonderen verrichten, niet in het minst voor het zelfvertrouwen van de persoon met een gelaatsafwijking. Vóór een dergelijke ingreep wordt men vaak geconfronteerd met onterechte kritiek omwille van het andere uiterlijk. Men houdt zich daarom op de achtergrond, voelt zich minderwaardig en wordt bovendien door de anderen niet naar waarde geschat, enkel omdat men niet beantwoordt aan de geldende 'schoonheidsnormen'. Na de operatie moet men wennen aan het plots veranderde uiterlijk. Enerzijds krijgt men door de ingreep een kans te integreren in de maatschappij die zo begaan is met het uiterlijk, anderzijds wordt men soms niet meer herkend en plots op een heel andere manier benaderd.

Doelstelling
Eén van de doelstellingen is zorgen voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen ouders onderling, tussen volwassen mensen met een beperking onderling en tussen deze groepen en de hulpverleners. Het hebben van een handicap brengt vaak allerlei moeilijkheden met zich mee. Zowel voor ouders als voor de groep volwassenen met een handicap is het bevrijdend en stimulerend om met mensen te praten die in een vergelijkbare situatie zitten.

Doelgroep

Mensen met een aangeboren motorische handicap, een spraaktaalstoornis of een schisis, en hun familie.

Meer weten?

BOSK, Vereniging van mensen met een aangeboren lichamelijke handicap, afdeling Arnhem

www.bosk.nl

-A A +A