Wet maatschappelijke ondersteuning

WMO is de afkorting van ‘Wet maatschappelijke ondersteuning‘. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving op een manier die bij hem of haar past. De gemeente helpt inwoners die dit niet zelf kunnen regelen.

Je kunt deze hulp of hulpmiddel aanvragen bij het sociaal wijkteam. Zie voor meer informatie:

www.nijmegen.nl/diensten/zorg-hulp-en-advies/hulp-zorg-of-hulpmiddelen

Voorbeelden van WMO-hulp(middelen):

 • Huishoudelijke hulp
 • Ondersteuning (begeleiding)
 • Dagbesteding
 • Beschermd wonen
 • Woonvoorzieningen
 • Traplift
 • Regiotaxi met een Wmo-pas
 • Rolstoel
 • Scootmobiel

WMO

Zelfregiecentrum Nijmegen doet op het gebied van de WMO aan belangenbehartiging: voor jou persoonlijk en voor de groep mensen met een beperking als geheel.

 • Een maatje? Een gesprek met iemand van het sociaal wijkteam kan spannend zijn. Daarom is het belangrijk om je goed voor te bereiden. De maatjes hebben zelf ervaring met het aanvragen van voorzieningen. En ze hebben zelf een beperking, zoals een lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronische ziekte of psychische kwetsbaarheid. Vanuit die ervaring kan het maatje zich verplaatsen in jouw positie.

Heb je behoefte aan een maatje, bel dan naar (024) 75 111 20 en vraag naar Bianca van Raaij, of mail haar via b.v.raaij@zrcn.nl. Daarna wordt bekeken welk maatje het beste aansluit bij jouw vraag en situatie.

 • Juridische ondersteuning? Wanneer je het niet eens bent met een besluit van het sociale wijkteam, kun je bezwaar aantekenen. BWN Sociale Zekerheid kan je daarbij helpen. Zij zijn niet alleen deskundig op het terrein van de Wmo, maar ook op het terrein van sociale zekerheid. Je kunt er terecht met vragen over: WIA, Wajong, Ziektewet, WW, Participatiewet, Wmo, WLZ en re-integratie.

Voor informatie en advies is BWN per e-mail bereikbaar. Omschrijf je hulpvraag zo uitgebreid mogelijk via info@stichtingbwn.nl, en vermeld eventueel het telefoonnummer waarop ze je kunnen bereiken. Ze nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Bij advisering vraagt BWN een kantoorbijdrage van €35,-. Bij een bezwaarprocedure bedraagt het tarief €195,-. Als jouw zaak wordt gewonnen, ontvang je dat geld weer terug.

Via advies- en cliëntenraden en politieke lobby vragen we aandacht voor:

 • Rechtspositie van mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan: mogelijkheid om bezwaar te kunnen maken, voldoende professionele cliëntondersteuning (gratis), een goede klachtenregeling en het realiseren van een onafhankelijke ombudsfunctie.
 • Goede informatievoorziening, ook in eenvoudige en duidelijke taal. Denk bijvoorbeeld aan: hoe en waar een hulpvraag gemeld kan worden gemeld, de mogelijkheid om een persoonlijk plan in te dienen, informatie over het persoonsgebonden budget (pgb) en het omgaan met privacy.
 • Goed volgen van het beleid en de uitvoering daarvan. Dit doen we onder andere via vertegenwoordiging in Adviescommissie JMG, die het college gevraagd en ongevraagd kan adviseren. We dringen in dit kader geregeld aan op meer kwalitatief onderzoek.

Wonen

Voor wonen behartigen we de belangen van alle mensen met een beperking. We overleggen over wonen onder meer met de gemeente en corporaties.

We hebben een aantal speerpunten op dit terrein:

 • Voer een woonbehoefte-onderzoek uit onder mensen met een beperking. Er is volgens ons een verborgen vraag naar rolstoelgeschikte woningen. Jongeren van 18 jaar hebben een heel andere woonbehoefte hebben dan veertigers of 65-plussers. Hoe willen mensen met een licht verstandelijke beperking wonen, een psychische kwetsbaarheid of zintuiglijke beperking? Waar? Met of zonder zorg of ondersteuning?
 • Maak meer beleid van aanpasbaar bouwen. Wettelijk worden er geen eisen gesteld aan rolstoelwoningen; ook niet in het Bouwbesluit. Dit noopt ertoe meer aanpasbaar te bouwen. Dat is zodanig bouwen dat een woning makkelijk en relatief goedkoop aangepast kan worden voor iemand met een beperking.
 • Onderneem actie op het tekort aan zogeheten rolstoel-plus woningen. Op dit moment staan er in de Integrale Toegankelijkheid Standaard 2020 alleen richtlijnen voor mensen met een handbewogen rolstoel of scootmobiel. In werkelijkheid is er veel meer diversiteit in categorieën, zoals een persoon met een extra lange en extra brede elektrische rolstoel of met een besturingscomputer of beademingsapparatuur op de rolstoel. De toegenomen vraag naar rolstoel-plus woningen is mede ontstaan door beleid van Fokus Nederland. Zij hebben, ook in Nijmegen, in meerdere gevallen cliënten met een bovengemiddelde zorgvraag de huur opgezegd.

Vervoer

Voor vervoer behartigen we de belangen van alle mensen met een beperking. We zijn vertegenwoordigd in het Regionaal Adviesorgaan Doelgroepenvervoer (RAD), dat adviseert over beleid en uitvoering van Avan (Stadsregiotaxi).

We hebben een aantal speerpunten over aanvullend openbaar vervoer:

 • Houd de bestaande voorzieningen op zijn minst in stand. Vervoer is een ontzettend belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen aan het maatschappelijk leven. Het gaat niet slechts om een passende en toegankelijke wijze van vervoer. Het gaat om het voorkomen van sociaal isolement, mogelijkheid tot participatie.
 • In het verlengde hiervan: geen bredere marge rondom tijdstip van vervoer (15 minuten voor en na is al lang) en zeker géén langere reistijd ter realisatie van eventuele combinatieritten omwille van efficiency (die erg tegen blijkt te vallen).
 • Voorkom splitsing Wmo-vervoer en aanvullend openbaar vervoer. Voor veel mensen, die nu dankzij doelgroepenvervoer van deur tot deur kunnen reizen, gaat een tussenstap via halte(s) en hub een onnodige en te hoge drempel vormen. Dat is zeer ongewenst.
 • Zorg er als gemeente voor dat meer plaatsen beter onderling verbonden worden met het regulier openbaar vervoer, zoals: CWZ, St. Maartenskliniek, de HAN en zelfs station Heyendaal.

VN-Verdrag Handicap

Zelfregiecentrum maakt deel uit van de Nijmeegse Coalitie voor Inclusie. De coalitie is betrokken bij het opstellen en uitvoeren van een Lokaal Actieprogramma Inclusie.

De rechten van mensen met een beperking zijn nog niet verankerd in de samenleving, zoals bleek uit de Schaduwrapportage Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland (december 2019).

Een citaat uit dat rapport: “Verslechtering na ratificatie is zichtbaar bij inkomenspositie, arbeidsparticipatie en werkloosheid, ondersteuning in participatie in de samenleving en jeugdzorg, verstrekking van hulpmiddelen, verslechtering op onderwijsterrein, institutionele zorg en dwangopnames.”

Ieder raadsvoorstel/collegevoorstel heeft inmiddels een inclusieparagraaf, waarmee de link naar de implementatie van het Lokaal Actieprogramma Inclusie wordt gelegd. Hiermee wordt inclusief beleid bevorderd.

Een budget om (acute) knelpunten aan te pakken, ontbreekt nog. Wij adviseren gemeenteraad en college om hier budget voor vrij te maken.

Wil je weten hoe wij op komen voor jouw belangen?