Kom op voor mijn belangen

Wij komen op voor de gezamenlijke belangen van mensen met een lichamelijke, zintuiglijke, licht verstandelijke of psychische beperking of een chronische ziekte.

Dat doen we door deelname aan advies- en cliëntenraden op het terrein van de Wmo, wonen, vervoer en toegankelijkheid. We doen onderzoek naar de toegankelijkheid van gebouwen en van de openbare ruimte.

Advies- en cliëntenraden

Het Zelfregiecentrum Nijmegen is vertegenwoordigd in diverse advies- en cliëntenraden die zich hard maken voor onze doelgroepen.

Zo nemen we deel aan:

✔️ Adviescommissie JMG (Jeugd, Maatschappelijke opvang en Gehandicaptenbeleid): deze adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over het Nijmeegse beleid.

✔️ Cliëntenraad Participatiewet: adviseert over beleid en uitvoering van de Participatiewet.

✔️ Regionaal Adviesorgaan Doelgroepenvervoer (RAD): adviseert over beleid en uitvoering van Stadsregiotaxi.

✔️ Regionaal Platform Ervaringskennis (RPE); adviseert over diverse thema’s op basis van ervaring van burgers / cliënten.

✔️ Nijmeegse Coalitie voor Inclusie: werkt aan de uitwerking van het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

✔️ Wmo Denktank: voortgekomen uit cliëntenraden van instellingen; maakt nu deel uit van het Zelfregiecentrum.

In het intern beleidsoverleg van het Zelfregiecentrum Nijmegen volgen we de actualiteit en kijken wat we aan actie nodig vinden. We spreken geregeld in op raadsavonden en onderhouden contact met de Nijmeegse politiek.

Toegankelijkheid

Wij vinden dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom is het belangrijk dat de openbare ruimte en gebouwen met een publieksfunctie toegankelijk zijn voor alle inwoners, met of zonder beperking.

De projectgroep Toegankelijkheid zet zich in door knelpunten en obstakels in Nijmegen in kaart te brengen, zoals geen of slechte op- en afritten, of geen of slechte geleidelijnen voor blinden en slechtzienden bij voorzieningen als winkelcentra of verzorgingshuizen.

Bij het realiseren van nieuwe plannen voor de openbare ruimte beoordeelt de projectgroep bouwtekeningen en brengt daarover advies uit aan de gemeente. We reiken ook prijzen uit aan winkels en bedrijven die hun zaak beter toegankelijk maken.

Daarnaast organiseren we rolstoel-ervaringstochten, bijvoorbeeld voor ambtenaren, politici en bestuurders. Voor meer informatie: Jan Troost, tel. (024) 7511120 of: j.troost@zrcn.nl.

Wil je een overzicht bekijken van toegankelijke openbare gebouwen, winkels, horecagelegenheden of parkeerplaatsen? Bezoek dan de website toegankelijknijmegen.nl.

Meld obstakels!

Kom je obstakels tegen in de openbare ruimte dan kun je dit doorgeven aan Jan Troost, via j.troost@zrcn.nl. We zullen jouw opmerkingen meenemen in het overleg met de gemeente Nijmegen.

Of misschien wil je een winkel of bedrijf voordragen voor een prijs, omdat ze goed toegankelijk zijn. Dit kun je ook melden bij projectleider Jan Troost.

Samen zorgen we ervoor dat de stad steeds toegankelijker wordt!

Wil je weten hoe wij voorlichting kunnen geven?